یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، انچه باید بدانید

امروزه زیاد درباره جمع آوری و نمایش داده های توسط کامپیوتر صحبت میکنیم، اما چطور راجب این داده ها تصمیم میگیرند؟ از فیلتر کردم هرزنامه ها تا ماشین های خودران، تا لبه فناوری در تجویز دارو یا ترجمه همزمان نیاز روز افزونی به ماشین ها برای یادگیری از داده ها و تصمیم گیری و پیش بینی بر اساس آنها بوجود آمده است. البته هنوز ممکن است از ساخت ماشین که از وجود خود اگاه باشد همانند انسان فاصله داشته باشیم اما با پگیشرفت های حاصله از یادگیری عمیق و شبکه های عصبی کامپیوترها قدرتمند تر از همیشه شده اند.