برچسب - TensorFlow

TensorFlow درواقع یک شبکه عصبی عمیق است، که کارهای را از طریق یادگیری تقویت شده مثبت در لایه های مختلف داده انجام میدهد تا خروجی صحیص را تشخیص دهد.