برچسب - رگراسیون

Regression برای پیش بینی یا تخمین یک میزان عددی برای یک موجودیت در جامعه مورد بررسی کاربرد دارد