برچسب - خوشه بندی

Clustering قصد دارد تا نمونه های یک جامعه را بر اساس ویژگی هایی که دارند ولی بدون هدف خاصی دسته بندی نماید.