برچسب - دسته بندی

Classification و “تخمین احتمال دسته” سعی دارند تا پیشبینی کنند که هر عضو از یک جامعه دارای دسته های کوچک مشخص، به کدام دسته تعلق دارند. این دسته ها اغلب دو به دو از هم مجزا هستند.