دانشنامه – Unsupervised learning

یادگیری بدون نظارت

یادگیری بدون نظارت روش یادگیری است که در آن سیستم می آموزد تا با الگوهای ورودی مشخص در داده های برچسب گذاری نشده آن را به بخش بزرگی از جامعه آماری تعمیم دهند. در مقایسه با روش یادگیری با نظارت در این روش خروجی مشخصی و یا متناظر با هر ورودی مورد انتظار نمی باشد، بلکه این روش خود کمک میکند تا پیش زمینه های مربوط به این امر را فراهم کنیم.

الگوریتم های یادگیری بدون نظارت می توانند وظایف پردازشی پیچیده تر را نسبت به سیستم های یادگیری با نظارت انجام دهند. با این حال، یادگیری بدون نظارت می تواند غیر قابل پیش بینی تر از مدل جایگزین باشد. برای مثال، یک سیستم یادگیری بدون نظارت ممکن است به خودی خود مشخص کند چگونه گربه ها را از سگ ها تشخیص دهد، همچنین می تواند مقادیر پیش بینی نشده و غیر ضروری برای مقابله با نژادهای غیر عادی را ایجاد کند و به جای نظم در این فرآیند، بی نظمی ایجاد کند.