دانشنامه – Naive Bayes

الگوریتم Naive Bayes

این تکنیک طبقه بندی بر پایه قضیه Bayes و فرض استقلال در پیش بینی کننده ها است. به عبارت ساده، طبقه بندی Bayes Naive فرض می کند که حضور یک ویژگی خاص در یک کلاس با وجود هر ویژگی دیگر ارتباطی ندارد. به عنوان مثال میوه ای قرمز رنگ، گرد و 3 اینچ قطر ممکن است به عنوان یک سیب در نظر گرفته شود. حتی اگر این ویژگی ها به یکدیگر وابسته باشند یا بر وجود ویژگی های دیگر وابسته باشند، همه این خصوصیات به طور مستقل در تصمیم گیری برای این که این میوه سیب است شرکت دارند و به همین دلیل است که این الگوریتم را “ساده لوحانه” (Naive) نام گذاری کرده اند.

ساختن مدل Naive Bayes آسان است و مخصوصا برای مجموعه داده های بسیار بزرگ مفید است. در کنار سادگی، Naive Bayes در روش های بسیار پیچیده دسته بندی عملکرد بهتری دارد.

قضیه Bayes یک روش احتمال خلفی به شکل زیر را فراهم می آورد.

 

منبع : analyticsvidhya.com