دانشنامه – A/B testing

یک روش آماری برای مقایسه دو تکنیک، به طور معمول روشی برای ارزیابی یک روش رقیب جدید. این روش نه تنها بر روی این مساله که کدام تکنیک بهتر است تمرکز دارد بلکه بر روی این فهم این مساله که آیا تفاوت این دو روش از لحاظ آماری چقدر متفاوت می باشد نیز کمک میکند. به طور معمول A/B testing دو تکنیک را با یک مقیاس مورد ارزیابی قرار می دهد، اما از آن برای ارزیابی تکنیک های بیشتر با مقیاس های بیشتر استفاده کرد.