نرم افزار Spyder Anaconda

نرم اقزار Spyder که در واقع مخفف Scientific PYthon Development Environment  است، محیطی یکپارچه همراه با کتابخانه های لازم برای توسعه و استفاده از پایتون برای پروژه های تحقیقات یادگیری ماشین پدید می آورد.

صفحه دانلود