Deepfake و عواقب آن

Deepfakes نمونه ای از کاربردهای هوشمصنوعی است که معنای واقعی بودن را بیشتز از پیش برای ما تغییر میدهد و این سوال که آیا دیگر میتوان به ویدئو ها به عنوان یک مدرک اعتنا کرد را بر می انگیزد!!!؟