دسته - تمرین ها

تمرین های حوزه یادگیی ماشین و داده کاوی

محاسبه Entropy و Information Gain در پیروزی تیمها در مجموعه های باشگاهی اسپانیا

دیتاست مورد بررسی شامل 2600 موجودیت از بازی های مختلف تیم های باشگاهی اسپانیا می باشد. برای بررسی در  مراحل مختلف تعداد 2000 نمونه از این دیتاست را به عنوان داده های یادگیری و 600 داده برای تست و ارزیابی مدل های تولید شده با استفاده از الگوریتم های...