دسته - دانشنامه

دانشنامه – Unsupervised learning

یادگیری بدون نظارت یادگیری بدون نظارت روش یادگیری است که در آن سیستم می آموزد تا با الگوهای ورودی مشخص در داده های برچسب گذاری نشده آن را به بخش بزرگی از جامعه آماری تعمیم دهند. در مقایسه با روش یادگیری با نظارت در این روش خروجی مشخصی و یا متناظر با...

دانشنامه – Supervised learning

یادگیری تحت نظارت یادگیری تحت نظارت، بخشی از یادگیری ماشین است که هدف آن ایجاد یک تابع از داده های آموزشی نظارت شده می باشد. داده های آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه های آموزشی می باشد. در یادگیری تحت نظارت، هر نمونه یک جفت متشکل از یک داده ورودی...

دانشنامه – Naive Bayes

الگوریتم Naive Bayes این تکنیک طبقه بندی بر پایه قضیه Bayes و فرض استقلال در پیش بینی کننده ها است. به عبارت ساده، طبقه بندی Bayes Naive فرض می کند که حضور یک ویژگی خاص در یک کلاس با وجود هر ویژگی دیگر ارتباطی ندارد. به عنوان مثال میوه ای قرمز رنگ،...