کتاب Hands-On Programming with R

این کتاب به شما نحوه برنامه نویسی توسط R را آموزش میدهد می دهد. شما از بارگیری فایل ها تا نوشتن توابع مورد نظر خود در این کتاب پیش می روید. اما این کتاب یک معرفی ساده برای زبان R نیست بلکه مسیریست برای تیدیل شده به یک دانشمند داده و اغلب مهارت های توضیح داده شده در کتاب نیز در همین راستا هستند.

انتشارات: O’REILLY
نویسنده : Garrett Grolemund
ISBN: 978-1-449-35901-0
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 247
زبان: English
حجم: 7.11 MB
فرمت: PDF

دانلود کتاب